oracle length fonksiyonu

LENGTH (string) fonksiyonu paremetre olarak verilen string‘in karakter uzunluğunu döndürür.
Parametre olarak verilen değer null ise dönen değerde null olur. string ” (boş string) ise null olarak işlem görür. Uzunluk değeri Sıfır (0) olarak dönmez.


SQL> select Length('Zeki Güven') from dual;


LENGTH('ZEKIGüVEN')
-------------------
10


SQL> select Length(10) from dual;


LENGTH(10)
----------
2


SQL> select Length(sysdate) from dual;


LENGTH(SYSDATE)
---------------
10

SQL> select Length(null) from dual;


LENGTH(NULL)
------------


SQL> select Length('') from dual;


LENGTH('')
----------


SQL> Select nvl('','NULL ise çalışır') from dual;


NVL('','NULLISEÇALIŞIR')
--------------------------------
NULL ise çalışır


SQL> select Length('X') from dual;


LENGTH('X')
-----------
1

” veya Null değerinin uzunluğu sıfır değildir.